Att göra

Uppdateringar


2014-02-13
2014-02-11
2013-12-16
2013-10-11
2013-10-09
2013-10-08
2013-10-06
2013-10-05

Information

[v. [Laddar version]]

Denna app/hemsida är ett ihop klistrande av flertalet lathundar m.m. som jag personligen använder i mitt arbete som sjuksköterska på SU/S. Det är ett projekt som framförallt är inofficiellt och skapat privat. Jag har inget ansvar genom mitt jobb att skapa denna sida.

Observera att information i denna app inte är granskad till 100% och information kan vara felaktig. Använd lathundarna med en kritisk blick.

Nedan kommer kort information om de olika lathundarna

Stödjer följande

Enligt browser test skall följande i punktlistan och nyare versioner fungera med denna app.
Skapad främst genom Chrome (Skrivbord versionen) och iPhone (mobil versionen).


MEWS

Denna lathund baseras på MEWS-skalan vilket skall göras efter en patient anlänt till avdelning samt vid oro över patients allmänstatus.

Parametrarna är tagna från Melior. Vidare läsning "Fewer heart arrest cases and better occupational environment with the mobile medical emergency team. The MET method has undisputed advantages according to a pilot project" [Andersson C, Olsson M, HHverfner A, Engström M, Läkartidningen 2006 103(46):3613-6].

OBSERVERA denna funktion ger dig inga svar utan sammanfattar enbart alla parametrar och räknar ut poängen.


EDA

Information är taget från smärtprotokoll, rutiner från smärtenheten.
Räknar ut när epidural-KAD kan dras samt när KAD kan dras.
Dokumentation efter dragning av EDA-KAD är relativt dåliga, där av finns det med en uträkning som visar exakt vilka tidpunkter man skall undersöka patients känsel samt funktion (Bromage).


Fallrisk

(inte klar)

Enligt PM från område 3 [dat:2008-05-16] måste patient uppfylla minst 2 olika kategorier för att det ska vara aktuellt att sätta fallrisk. Utifrån detta skapades denna lathund som staplar upp det olika områdena och sedan räknar hur många det är samt visar för användaren vilka områden det är. Om ifall fallrisk är det lärorikt att läsa, Sveriges Kommuner och Landstings skrift; "Förebygg fall och fallskador i samband med vård".

Eventuellt framöver kommer tillägg att göras, där rekommendationer kommer att läggas till om vidare åtgärder.


Movicol

Visar avförings analys tabell, om hur doseringen med Movicol m.m. skall justeras.
Tabellens namn är Bristolskala och är tagen från "Moxalole" hemsida.


VAS

VAS skalan är tagen från en VAS-sticka. Ger möjlighet till användare att dra från en sida till en annan beroende på intensiteten i smärtan. När "Beräkna" klickas på, visas patients nummer mellan 0-10 samt VAS-skalans bedömning.

OBSERVERA! Smärta skall alltid utgå från patienten och är olika för var individ, denna lathund är enbart en hjälp på vägen i tolkningen av smärtan.


Dropptakt

Ska en viss mängd dropp in på en viss tid? Då räknar denna lathund snabbt ut dropphastigheten. Uträkningen utgår från att 1 ml = 20 droppar (Vilket ofta är standard).

Har även lagt till en extra funktion som räknar ut hur många droppar det ska gå under enbart 15 sekunder för dig som har lite mer bråttom.


Dokumentation

Alltid svårt att veta vad man egentligen ska dokumentera i vissa situationer. Där av skapades denna lathund. Målet är att öka dokumenteringen och ge mer innehåll.


Karta

Tycker personligen att informationen var patienter ska vända sig samt när man själv ska ta sig till en annan avdelning är under all kritik. Även om man använder Sahlgrenskas Vårdutbud är det många steg innan någon typ av adress kommer fram. Samt att det ofta inte är så utförlig information om var avdelningen finns och hur man tar sig dit.

Informationen är tagen från Sahlgrenskas Vårdutbud och adresserna är tagna från var avdelnings egna offentliga hemsida. Har enbart valt att för tillfället fokusera på SU/S samt enbart avdelningarna.

OBSERVERA fel kan förekomma.


Trycksår

Verktyg i bedömning av trycksårs-kategori samt trycksårs-risk. Funktionen utgår från socialstyrelsens text "Att förebygga trycksår".

Text för kategorisering av trycksår är taget från "VGR - Skaraborg Sjukhus - Sårwebben" och "Vårdhandboken - Trycksår".
Kategoriseringen visar graden av trycksåret.

Trycksårs-risk texten är taget från "Vårdhandboken - Modifierad Nortonskala".
Om patient får under 20 poäng i graderingen finns det en ökad risk för tryckskada.


Preop rutin

Utifrån patients ålder skall följande vara gjort innan operation. Taget från Rutin - Provtagning/Undersökning preoperativt för elektiva ryggpatienter.


Nutrition

Genom att skriva in följande värden:

Räknas olika värden gällande en individs nutrition ut. Flera olika formler används för att ge en större bild av vilka mål man ska uppnå för full nutrition.
Vidare nedan kommer var formel att förklaras mer djupgående. Viktigt att observera att formlerna inte bejakar kroppsbyggnaden. Följ råden med ett kritiskt öga.

BMR

BMR står för "Basal Metabolic Rate" och räknar ut en persons basalmetabolism. Hur mycket kcal under ett dygn en person minst behöver. Först och främst utgår formeln från att det är skillnad mellan man och kvinna. Den använder sedan längd, vikt och ålder för att räkna ut ett svar. Taget från A Biometric Study Of Human Basal Metabolism (by J. Arthur Harris and Francis G. Benedict) och BMR formula.

Kvinnor: BMR = 655 + ( 9.6 x vikt ) + ( 1.8 x längd i cm ) - ( 4.7 x ålder )
Men: BMR = 66 + ( 13.7 x vikt ) + ( 5 x längd i cm ) - ( 6.8 x ålder )

KBMR

Enligt Vårdhandboken och VGR - Vätske- & Nutritions-behandling finns det sätt att räkna ut mer djupgående patientens energibehov. Det är dels:

Resultatet är utifrån patientens aktuella status.

BMI

BMI står för "Body Mass Index", vilket kan läsas mer av på WHOs hemsida. Syftet med denna formel är att få fram nutritionsstatusen genom att använda längd och vikt.

Observera att barn under 19 år, kan denna formel enligt WHO inte användas! För dessa krävs ett separat diagram som kan hämtas från WHO hemsida.

kg / ( längd i m * längd i m ) = BMI

Vätskebehov

Enligt vårdhandboken är det egentligen enklast att använda formeln 30*kg för att få fram det basala vätskebehovet. Formel som används är taget från Vätske- & Nutritions-behandling vilket är utgivet av VGR. Taget från sida 17 där uträkningarna är olika beroende på kg under 20. Observera att denna inte skall användas till spädbarn!

Perspiratio

Uträkning hur mycket vätska som försvinner från patient andra oftast ej mätbara vägar, som tex avföring, avdunstning från andning och svett. Värdet visar hur mycket personen förlorar i ml per dag. Observera! I värdet ingår inte urin!

Uträkningen är följande:
(12 * kroppsvikt) + (250 * för var grad över 37) + 200 (avföring)

Vätskebalans

Utifrån perspiratio, mängd i ml vätska in och ut, räknas vätskebalansen för 1 dygn.

Egentligen inget som behövs då detta kan räknas ut på egen hand då perspiratio redan är uträknat. Dock finns funktionen med som valbar, ifall man vill spara lite tid.


Kcal calculator

Funktion som hjälper dig att snabbt räkna ut en patients dagliga intag av kcal.
Välj utifrån kost mat. Du kan även lägga till separata produketer som ges på andra tider än lunch och middag.
Välj sedan mängd (Kan vara under 1 genom att använda ".") och så räknas kcal ut.


Vätskefördelning

Utifrån uträkningschema kan volymen blod i kroppen räknas ut som cirkavärde!

Kvinna60 ml/kg
Man70 ml/kg
Barn80 ml/kg
Prematur90 ml/kg
Gravid kvinna100 ml/kg

Vidare kan sedan ett ungefärdligt värde räknas ut från följande procentuella uppdelningen i kroppen.

Utifrån första uträkningen kan då 5% av kroppens vätskevolym räknas ut. Ifrån detta kan vidare resterande liter vätska i kroppen räknas ut.

Även tagit med en tabell som visar utifrån mängd blod i förlust vilket stadie man hamnar i och vad för symtom man kan se och hur koppen reagerar. Informationen är taget från Internetmedicin.


Hypervolemi

Listar indikationer samt områden av observera vid misstanke om uttorkning.

MEWS


/


Dokumentation


Ankomstsamtal

Tänk på att en anamnes är hur patienten vanligtvis har det i sitt liv och inte hur det ser ut när patienten skadat sig eller det som hänt senaste veckorna/månaderna

Allmänna uppgifter/Allergier:

Dessa skall fyllas i Fri aktivitet (Öppnas först)

Kontaktorsak:

Av vilken anledning kommer patient till avdelningen

Anamnes Aktivitet:

Riskbedömning Fallrisk! kan patienten sköta sin dagliga ADL? Använder patienten något hjälpmedel? Hur långa sträckor klarar patienten av att gå? Har patienten ett aktivt liv?

Anamnes Andning/Cirkulation:

Har patienten någon andnings- och/eller cirkulationssjukdom ex. Astma, hypertoni, hjärtsvikt?

Anamnes Elimination:

Riskbedömning UVI! hur sköter patienten miktion och defekation? Används laxermedel? Inkontinent? RIK? Permanent KAD? Suprapubis KAD?

Anamnes Kommunikation:

Har patienten god syn och hörsel? Används hjälpmedel? Kan patienten förstå svenska i tal och skrift?

Anamnes Nutrition:

Äter patienten allmän kost? Allergier? Har patienten löständer? Äter patienten själv? Sond? PEG? Välling?

Anamnes Psykosocialt:

Har patienten någon psykisk åkomma ex depression, ångest, oro, demens m.m.

Anamnes Smärta:

Har patienten någon känd smärtproblematik sedan några år tillbaka? Ex migrän, RA, Neurologisk skada sedan tidigare? Osv.

Anamnes Sömn:

Hur sover patienten om nätterna? Står patienten på sömnmedel?

Boende:

Hur ser patientens boendesituation ut? Trappor?

Hemsjukvård:

Har patienten hemsjukvård? Varför? Hur ofta?

Hemtjänst:

Har patienten hemtjänst? Varför? hur ofta?

Färdtjänst:

Har patienten färdtjänst? Taxi? Specialfordon?

Behov av kuratorskontakt:

Om patienten kan vara i behov av kurator skall detta fyllas i här.

Biobank, medgivande:

Informera och fråga patienten om godkännande!

Hud/sår:

Öppnas upp och man gör en riskbedömning för trycksår samt ser om patienten har hel hudkostym. Har patienten hudöverkänslighet?

OBS! Det som tillkommit i och med skadetillfälle eller i anslutning till planerad op skall fyllas i under respektive huvudgrupp och skrivas under bed/åtg!


Från Operation

Aktivitet

Vilka restriktioner gällande mobilisering finns det? (Fri mob, lassekudde, koxitläge, krage, korsett m.m.)
Durarift?

Andning, Cirkulation

Syrgas? Cirkulatoriskt stabil? Fått enheter?

 • Blödning

  Dränage?
  - Aktiv/Passiv
  - Mängd hittills
  Förlorad mängd perop?

 • Infartsvägar

  PVK, CVK (typ, plats, datum satt)

Hud/sår

Utslag, eksem, m.m. (OBS inte operationssår!)

 • Slutet operationssår

  Operationssår (lokalisation, typ suturer? Förband obs

  • Operationssår

   Numrera samt lokalisation

  • Sutur

   Typ av sutur (se OP-berättelse)

  • Op-sår status, åtgärd

   Nuvarande status av opsår (mättat? Helt? Omläggning?)

MEWS-mätning

Andning, Puls, POX, Blodtryck, Temp, Urin, Medvetande

Elimination

KAD? - När?
Bladder gjord på UVA? + mängd

Nutrition

Dropp? Illamående? Fasta?

Psykosocialt

Allmäntillstånd, hur patient mår.

Smärta

Pump? (EDA, PCA)
Ordinerad smärtlindring postoperativt, fungerar?


Omvårdnadsepikris

Vårdtid

ÅÅMMDD-ÅÅMMDD

Kontaktorsak

Anledning till att patienten befinner sig på ortopedavdelning.
Elektiv eller akut?

Operation/Behandling

Operationsdatum samt utförd operation/behandling.
Eventuella dränage.

Hälsohistoria/Vårderfarenhet

Tidigare operationer samt medicinska diagnoser.

Utskriven till

Sjukhus/Boende/Hem

Närstående informerad

Ja/Nej av vem?

Aktivitet

Fallrisk Ja/Nej
Hjälpmedel?
Nedsatt rörlighet/känslighet i extrimiteter.
Fall på avdelningen?

Andning/Cirkulation

Peroperativ blödning (ml)
Cellsaver (ml)
Total dränförlust inkl. thoraxdrän (ml)
Peroperativ transfussion (E)
Postoperativ transfusion (E)
Aktuellt Hb (g/l)
CVK?
Porta-cath (om använd)
Trombosprofylax?
Infektionsprofylax?

Elimination

KAD (dygn)
Urintappning (ggr)
Resurin bladder (ml)
Behandling UVI?
Defekation postoperativt?

Hud

Hel hud vid ankomst?
Hudreaktion förband?
Blåsbildning?
Misstänkt sårinfektion? (=insatt på antibiot)
Trycksår (Ankomst/vårdtid)

Kommunikation

Orienterad x3?
Hörsel?
Syn?
Hjälpmedel?
Modersmål? - Haft tolk?

Nutrition

Vätske och näringsintag under vårdtid?
p-glucos (om diabetiker)
Postoperativt illamående?

Psykosocialt

Akutkonfusion & trolig orsak
Psykiskt tillstånd

Smärta

EDA/PCA/Smärtlindring P.o, I.v, S.c
Välfungerande eller ej?
Lokalisation av smärta?

Socialt

Besök under vårdtid?
Hjälp av Närstående/Vänner i hemmet?

Sömn

Sömn under vårdtid?
Sömntablett till natten?

Information/undervisning

Utskrivningsfolder?
Dsk-remiss
Info om förband
Info om dusch
Fragmin-undervisning

Speciell omvårdnad

Gjort innan hemgång

Läkemedelshantering

Recept?, Apodos?
Ev. läkemedel medskickade?

Samordning

Återbesök
Uppföljning

Kopia

Skickas till någon?


Inskrivning - Tumör

Följande skall göras

 • Sjuksköterskeinskrivning
 • Läkarinskrivning
 • Narkosbedömning (Efter läk inskriv.)
 • Blodprov (Rutin tumör + BAS + Blodgrupp)
 • EKG om över 65 år eller hjärtsjuk


Inskrivning - Embo

Info

Kommer 14:00

Görs på neuroRTG

Görs

 • Skrivs in av tumörläkare
 • Ring embolabb så dr. kan komma och bedömma pat.
 • Ankomstsamtal
 • Blödningsprover
 • Narkosbedömning
 • 1 dusch med descutan


CT-guidade biopsier

 • Sjuksköterskeinskrivning
 • Läkarinskrivning
 • Narkosbedömning
 • Blödningsprover
 • 1 descutan dusch


Dagkirurg

 • Skriv in slutenvård i Melior
 • Öppenvårdstillfälle i Elvis
 • Förenklat ankomstsamtal
 • Obs dagkirurgblankett i journal (Fylles i av operatör)
 • Omvårdnadsepikris


Narkosbedömning

Mån-Tors: 9:00-11:15

Mån-Tors: 13:00-15:30

Fre: 9:00-11:15

Sängbundna: OP1

Barn: På avd?


EDA


Fallrisk

Dropptakt

L ml
h min

VAS

Movicol dosering

Avdelningar SU/S

Laddar Karta...

Har patient trycksår eller början på trycksår?

Kategorisering

Rodnad som inte bleknar vid tryck

grad1

Hel hud med lokaliserad rodnad som inte bleknar vid tryck. Andra tecken såsom missfärgning av huden, värmeökning, ödem och förhårdnad av huden kan också indikera tryckskada.

Delhudsskada

grad2

Delhudsskada i överhuden (epidermis). Såret är ytligt och kan ses som en blåsa eller avskavning av huden.

Fullhudsskada

grad3

Fullhudsskada som även omfattar skada på, eller av underhudsvävnad (subkutan) och som kan nå ner till, men inte genom, underliggande stödjevävnad (fascia).

Djup fullhudsskada

grad4 grad4nekros

Omfattande skada, vävnadsnekros eller skada av muskler, ben eller stödjande strukturer med eller utan fullhudsskada. OBS! En svart nekros bedöms som grad 4 även om huden är intakt.

Nortonskalan

Psykisk status

Okontaktbar

Svarar inte adekvat på tilltal

Stundtals förvirrad

Het orienterad till tid och rum

Fysisk aktivitet

Sängliggande

Rullstolsburen (hela dagen)

Går med hjälp av personal (eventuell rullstol för oberoende förflyttning)

Går med eller utan hjälpmedel

Rörelseförmåga

Orörlig (kan inte alls bidraga vid lägesändring)

Mycket begränsad (behöver fullständig hjälp vid lägesändring men kan bidraga)

Något begränsad (assistans vid lägesändring)

Full

Födointag

Mindre än halv portion

Halv portion

3/4 av normal portion

Normal portion

Vätskeintag

Mindre än 500 ml/dag

500-700 ml/dag

700-1000 ml/dag

Mer än 1000 ml/dag

Inkontinens

Urin- och tarminkontinent

Urin- eller tarminkontinent (KAD)

Tillfällig (vanligen kontinent men inte just nu)

Nej

Allmäntillstånd

Mycket dåligt (ev feber, påverkad andning, utpräglade tecken på cirk insuff ev chock , starkt smärtpåverkad, somnolent, stuporös, comatös. Huden blek eller cyanotisk, varm och fuktig eller kall och fuktig eller nedsatt turgor eller ödem)

Dåligt (ev feber, påverkad andning, tecken på cirk insuff, tachycardi, ödem, hypo- eller hypertoni, smärtpåverkad, somnolent eller vaken men apatisk. Huden ev blek eller cyanotisk, varm och fuktig eller kall och fuktig, eller nedsatt turgor eller ödem)

Ganska gott (afebril-subfebril, normal andning, puls och blodtryck, ev lätt tachycardi, latent hypo- eller hypertoni, ingen eller lätt smärtpåverkan, patienten vaken, hud ev blek eller cyanotisk, varm och fuktig eller kall och fuktig, eller nedsatt turgor eller ödem)

Gott (afebril, normal andning, frekv, rytm, normal puls, blodtr, inte smärtpåverkad, normal hudfärg, utseende motsvarar åldern)

Preop Rutin

Nutrition

Patient är undernärd

Ordination

x108
x208 - 20
x308 - 14 - 20
x408 - 12 - 16 - 20
x506 - 10 - 14 - 18 - 22
d206 - 18
d308 - 16 - 24
d406 - 12 - 18 - 24
d604 - 08 - 12 - 16 - 20 -24
a + b08 - 20
a + b + c08 - 14 - 20
a + b + c d08 - 12 - 16 - 20
tn22
=Skapa egna tider

Kcal calculator

Resultat 0

Vätskefördelning

Hypovolemi

(Uttorkning. Chock orsakad av för låg blodvolym).
Nedan följer lista på indikationer vilket kan öka risken.